رنگ دیسپرس

این رنگها اغلب دارای گروههای آمینی یا آمینوی استخلاف شده بوده و فاقد گروههای قطبی هستند و در آب نامحلول

رنگ راکتیو

در این گروه رنگهایی قرار می گیرند که توانایی تشکیل پیوند کووالانسی با الیاف را دارند ودر نتیجه با تشکیل

رنگ مستقیم

این دسته از رنگ ها شامل گروههای قطبی می باشند که به وسیله این گروهها مستقیما با الیاف پیوند برقرار

رنگ خمی

در این گروه رنگ به وسیله یک کاهنده ، کاهش می یابد و محلول در آب می شود که ممکن